• E-mail: info@allprosport.sk

  • Telefón: 0948 269 265

Košík

Obchodné podmienky - All Pro Sport

  • Home
  • /
  • Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Ak nebolo dohodnuté inak, vzťahujú sa tieto obchodné podmienky, ktoré sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, zákonom číslo 22/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 12/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 284/2002 Z. z. a zásielkovom predaji na všetky zmluvné vzťahy vznikajúce medzi podnikateľským subjektom Allprosport SK s.r.o.  ako predávajúcim a kupujúcim. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej z uzavretých zmlúv, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.allprosport.sk.

Zmluvné strany / predmet zmluvy

1) Predávajúci je Allprosport SK s.r.o., so sídlom Koplotovce 267 92001 Hlohovec-Koplotovce IČO:44512317
DIČ:SK1080261303 , zapísaný . na obvodnom úrade v …, (ďalej len „Predávajúci”)  .Predávajúci je oprávnený na takto vykonávanú podnikateľskú činnosť a spravuje stránku internetoveho obchodu www.allprosport.sk, prostredníctvom ktorej sa realizuje predaj, ním ponúkaných produktov.

2) Kupujúci je ľubovoľná fyzická alebo právnická osoba, ktorá u Predajcu realizuje nákup ním poskytovaných produktov (ďalej ako „Kupujúci“). Kupujúci je v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, ( t.j. zadaním objednávky a Predajcom potvrdenej objednávky ) ak od zmluvy neodstúpil, povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň celú kúpnu cenu. 

Osobné údaje


V prípade fyzických osôb a údaje o právnických osobách, je Predávajúci povinný spracovať výlučne pre potreby uskutočnenia predaja, tieto nesmie poskytnúť tretím osobám, okrem prípadov keď je tak povinný urobiť na základe platných právnych predpisov.

Vzájomné práva a povinnosti


Kupujúci je povinný pri zadaní objednávky u Predávajúceho, poskytnúť predávajúcemu ním požadované údaje, a to:  meno a priezvisko alebo obchodné meno – trvalé bydlisko alebo inú poštovú adresu na ktorej zásielku prevezme, tel. kontakt.  Kupujúci je povinný všetky údaje požadované Predajcom vyplniť správne a pravdivo. Rovnako je povinný oznámiť všetky ich zmeny Predajcovi. V prípade, ak Predávajúcemu v dôsledku nepravdivých alebo neaktuálnych informácií vznikne škoda,  prípadne ak Kupujúci pri doručení zásielku odmietne prebrat zodpovedá tak Kupujúci za škodu, ktorá predstavuje náklady na prepravu odoslania a spätneho doručenia. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujuceho a jej prijatím na strane predavajuceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami.

Odstúpenie od zmluvy – Vrátenie tovaru 


Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi (faktúra o zakúpení tovaru, na ktorú treba napísať č. účtu kupujúceho v tvare IBAN, kde následne zrealizujeme prevod za vrátený tovar), v ochrannom obale, pričom je dôležité, aby neboli odstránené ochranné prvky, t. j. visačka s cenovkou. Vrátený, nepoškodený tovar nesmie vykazovať známky používania vnímateľné čuchom (parfúmy, zafajčenie, spotenie, pranie), alebo vizuálne ako zašpinenie (kozmetika, make-up, fľaky), mechanické poškodenie (rozpáranie, zatrhnutie, otrhnutie). Tovar je nutné zaslať na adresu Allprosport.sk Koplotovce 267 92001 Hlohovec-Koplotovce a to bez Dobierky, ciže doporučene. Vrátený tovar odoslaný dobierkou nebude z našej strany prevzatý. Zásielku odporúčame poistiť. Pri strate zásielky nesie zodpovednosť kupujúci.Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zruši. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar a to na účet, z ktorého bola kúpna cena uhrádzaná, alebo na účet uvádzaný v písomnom odstúpení od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sa tovar nepodarilo doručiť Kupujúcemu, v tomto prípade má Predávajúci nárok na náhradu nákladov súvisiacich s doručením a škodu, ktorá mu takýmto konaním Kupujúceho vznikla. Ďaľším dôvodom je v prípade, ak Predávajúci nie je schopný v dôsledku dôvodov spočívajúcich na strane jeho dodávateľov alebo vyššej moci doručiť tovar na základe Záväznej objednávky do 30 dní.

Spôsoby platby

DOBIERKOU prostredníctvom KURIERSKEJ SPOLOČNOSTI GLS – Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v objednávke až pri doručení zásielky. Predávajúci si účtuje za službu Dobierka kuriér xxx €.

PLATBA VOPRED, zaslanie prostredníctovm KURIERSKEJ SPOLOČNOSTI – Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v objednávke na účet Predávajúceho. Predávajúci si účtuje poštovné x,xx€.  Platbu treba zrealizovat do troch pracovných dní od objednania tovaru, inak bude objednávka zrušená.

ZASIELANIE TOVARU DO ZAHRANIĆIA: Pri objednaní tovaru do zahraničia je potrebné do poznámky napísať presnú adresu dodania. Za tovar sa platí vopred bankovým prevodom. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v objednávke spolu s poštovným na účet Predávajúceho. Predávajúci si účtuje poštovné podľa cenníka kuriérskej spoločnosti pre zahraničné zásielky.

 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 24 hodín odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar je dodávaný prostredníctvom kurierskej spoločnosti GLS na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.  Zásielka s tovarom vždy obsahuje pokladničný blok alebo faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba v prípade prvého neúspešného pokusu o doručenie, vykoná opakovaný druhý pokus o kontaktovanie Kupujúceho a doručenie zásielky. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky znáša opakovane Kupujúci.


Záručné podmienky a záručná doba 


Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený pokladničný bolk alebo faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamácie – Reklamačný poriadok


Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu Predávajúceho reklamovaný tovar čistý vrátane dokladov o kúpe resp. kópiu dokladu,  popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail a čislo účtu, na ktoré budú uhradené peniaze v prípade uznania reklamácie. Na reklamáciu sa nevzťahujú ozdobné prvky a kamienky. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Odporúčame zásielku poistiť. Pri strate zásielky nesie zodpovednosť kupujúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákaznik bude želať výrobok iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade,že bude vada tovaru neodstranitelná a predavajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákaznik si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákaznikovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.  Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté: prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),  pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu, mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Orgán dozoru a dohľadu :

OU-TT-OZP1-2014/021765-2 cislo zivn.registra:250-26925